Судьи

Sadykhov Alexander
linesman
Position
linesman
Born
14.01.1995
Age
24 years
Country
Russia
Glossary Hide glossary
PIM - Penalty in minutes
-
PIM_V - Penalty in minutes (visitor)
PIM_2 - Minor penalty
PIM_5 - Major penalty
PIM_10 - Misconduct penalty
PIM_20 - Game Misconduct penalty
PIM_25 - Match penalty
PPG - Penalty shoot
PIMT - Penalty in minutes (team)
PIMG - Penalty in minutes (goalies)
PIMA - Penalty in minutes against
PIM - Penalty in minutes
-
PIM_V - Penalty in minutes (visitor)
PIM_2 - Minor penalty
PIM_5 - Major penalty
PIM_10 - Misconduct penalty
PIM_20 - Game Misconduct penalty
PIM_25 - Match penalty
PPG - Penalty shoot
PIMT - Penalty in minutes (team)
PIMG - Penalty in minutes (goalies)
PIMA - Penalty in minutes against
PIM - Penalty in minutes
-
PIM_V - Penalty in minutes (visitor)
PIM_2 - Minor penalty
PIM_5 - Major penalty
PIM_10 - Misconduct penalty
PIM_20 - Game Misconduct penalty
PIM_25 - Match penalty
PPG - Penalty shoot
PIMT - Penalty in minutes (team)
PIMG - Penalty in minutes (goalies)
PIMA - Penalty in minutes against
Stats
Games
Tournaments
Games
Date Teams Score # Pos PIM PIM_V PIM_2 PIM_5 PIM_10 PIM_20 PIM_25 PPG PIMT PIMG PIMA
2019-09-04
Ladya
Snezhnye Barsy
2:1 l 18 10 8 5-4 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
2019-09-07
Ladya
Altai
4:3 ОТ l 6 4 2 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0
2019-09-24
Ladya
Tyumensky Legion
6:0 l 28 10 18 5-9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
2019-11-03
Ladya
Avto
3:4 l 10 8 2 4-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0
2019-11-04
Ladya
Avto
3:1 l 34 10 24 5-7 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0