Судьи

Zabolotnev Dmitry
referee
Position
referee
Born
31.05.1989
Age
30 years
Country
Russia
Glossary Hide glossary
PIM - Penalty in minutes
-
PIM_V - Penalty in minutes (visitor)
PIM_2 - Minor penalty
PIM_5 - Major penalty
PIM_10 - Misconduct penalty
PIM_20 - Game Misconduct penalty
PIM_25 - Match penalty
PPG - Penalty shoot
PIMT - Penalty in minutes (team)
PIMG - Penalty in minutes (goalies)
PIMA - Penalty in minutes against
PIM - Penalty in minutes
-
PIM_V - Penalty in minutes (visitor)
PIM_2 - Minor penalty
PIM_5 - Major penalty
PIM_10 - Misconduct penalty
PIM_20 - Game Misconduct penalty
PIM_25 - Match penalty
PPG - Penalty shoot
PIMT - Penalty in minutes (team)
PIMG - Penalty in minutes (goalies)
PIMA - Penalty in minutes against
PIM - Penalty in minutes
-
PIM_V - Penalty in minutes (visitor)
PIM_2 - Minor penalty
PIM_5 - Major penalty
PIM_10 - Misconduct penalty
PIM_20 - Game Misconduct penalty
PIM_25 - Match penalty
PPG - Penalty shoot
PIMT - Penalty in minutes (team)
PIMG - Penalty in minutes (goalies)
PIMA - Penalty in minutes against
Stats
Games
Tournaments
Games
Date Teams Score # Pos PIM PIM_V PIM_2 PIM_5 PIM_10 PIM_20 PIM_25 PPG PIMT PIMG PIMA
2019-10-06
Krylya Sovetov
Sakhalinskie Akuly
3:2 r 20 10 10 5-5 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2
2019-10-25
Krylya Sovetov
Loko
1:3 r 37 29 8 2-4 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0 0-0
2019-10-27
Krasnaya Armiya
JHC Atlant
2:1 r 14 4 10 2-5 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0